Üzlet kereső:
Név
Kategória
Márka
Sopron Plaza „Családi nyereményjáték” Játékszabályzat

 

Nyereményjáték szervezője: Resideal Zrt. (1134 Budapest, Kassák Lajos u. 18.) a Sopron Plaza tulajdonosa.

Szervező megbízottja: Cushman & Wakefield Kft (1052 Budapest, Deák Ferenc út 15.)

Nyereményjátékban részt vevő bevásárlóközpont: Sopron Plaza (9400 Sopron, Lackner Kristóf u. 35.)

A játék időtartama: 2015. október 16. – 2015. december 31.
A sorsolás időpontja: minden hónapban, de a pontos dátumok a Sopron Plaza internet és Facebook oldalán kerülnek kommunikálásra.

 

Játék leírása:

A Sopron Plaza bevásárlóközpont családi nyereményjátékot hirdeti a www.sopronplaza.hu oldalán az oldal felhasználói, és a Sopron Plaza látogatói számára. 
A játékon azok a Magyarországon állandó lakhellyel rendelkező, 18 életévét betöltött természetes személy felhasználók vehetnek részt, akik elfogadják az alábbi szabályzatban rögzített feltételeket. 

A játék időtartama alatt minden hónapban kisorsolunk egy a Sopron Plazában felhasználható ajándékcsomagot azon vásárlók között, akik a játék időtartama alatt a Sopron Plaza hírlevélre feliratkoztak és a játékra jelentkeztek, továbbá a Sopron Plaza hírlevél adatbázisban szereplő azon vásárlók között, akik e-mailen visszaküldik a játékban történő részvételi szándékukat. A regisztráció ingyenes és nem kötött vásárláshoz.

Sorsolásra történő jelentkezés módja: A www.sopronplaza.hu internet oldalon regisztráció a Sopron Plaza hírlevelére a név és e-mail cím megadásával a játék időtartama alatt, illetve részvételi szándékot és a játékszabályzatot elfogadó visszaigazoló email küldése a korábban feliratkozott vásárlók által, továbbá a Sopron Plazában a Hírlevélre történő jelentkezés a játékban való részvétel és a játékszabályzat elfogadásával.

 

Nyertesek kiválasztása: 

Az adott hónap nyertese gépi sorsolás útján kerül kiválasztásra a Sopron Plaza hírlevél adatbázisban regisztrált és a játékszabályt elfogadó vásárlók e-mail címek között. A nyertesek a sorsolást követően e-mailben, és a Facebookon oldalon megjelentett postban kapnak értesítést. A nyerteseket e-mailben értesítjük, az általuk megadott személyes adatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, email cím elírás stb.) a Sopron Plaza semminemű felelősséget nem vállal.

A nyertesek a játékban való részvételükkel hozzájárulnak, hogy az Sopron Plaza személyi adataikat és személyes jellegű információikat (név, állandó lakcím, amennyiben szükséges adóazonosító jel) díjmentesen nyilvántartásba vegye és a jelen nyereményjáték lebonyolítása és dokumentálása céljára a jövőben is díjmentesen kezelje a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényben foglalt célból, valamint marketingtevékenysége és a nyereményjáték lebonyolítása és dokumentálása céljára.
További harmadik személynek a Sopron Plaza ezen információkat nem adja tovább, valamint kötelezettséget vállal arra, hogy a résztvevők személyes adatait a hatályos jogszabályi rendelkezések betartásával kezeli.

A játékban való részvétellel mindenki automatikusan elfogadja a kiírás feltételeit, és egyben hozzájárulnak nevük nyertesként való feltüntetéséhez. 
A nyeremények készpénzre nem válthatóak. 
A Sopron Plaza fenntartja magának a jogot jelen Játékszabály módosítására, illetve kiegészítésére. 
A játékban résztvevők neveit és email-címeit a játék befejezése után marketing célokra használhatjuk, azt harmadik fél számára nem adjuk át. A hírlevélről a játékosok bármikor jogosultak leiratkozni, a mindenkori hírlevélen található iránymutatás szerint a hírlevélben található link segítségével.

Nyeremények:

A Sopron Plaza családi nyereményjáték nyereményei minden hónapban változnak. A nyeremények között, a teljesség igény nélkül, megtalálhatóak lesznek az alábbi nyeremények:

-        Ebéd a Pizza Forte-ban, vagy a Thai–Kínai büfében

-        Desszert: 2 kávé a szülőknek, és egy-egy süti a gyerekeknek, valamelyik kávézóban (Totál Café, Virág Kávézó)

-        Kikapcsolódás: gyerekeknek a Mosolyország Játszóházban 1 óra játszóház belépő max. 3 gyereknek

-        Szülőknek: 2 x 30 perc masszázs a Masszázs Variety-ban, vagy a Thai Massage-ban

-        Családi mozi: Cinema City belépőjegy 2 felnőtt és max. 3 gyerek számára egy tetszőlegesen választott filmre

 

Adók és járulékok:

A nyereményjáték szervezője vállalja, hogy a nyertes nevében kifizeti a nyereményre alkalmazandó igazgatási-szolgáltatási díjat és a személyi jövedelemadót.

A nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható.

A játékban való részvétellel a játékos egyértelműen és kifejezetten, önkéntesen és a megfelelő tájékoztatás birtokában, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-nak megfelelően hozzájárul a következőkhöz: (i) a nevét, és email címét a Szervező annak érdekében felhasználja, hogy a játékos számára közvetlen üzletszerzés céljából, különösen az elektronikus levelezés, útján reklámot, tájékoztató anyagokat vagy információkat küldjön; A fenti pontokra vonatkozó hozzájárulás bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható a Szervező elérhetőségein.

Érvényes a nevezés, amennyiben a játékos az alábbi feltételek mindegyikének megfelel:

A Játékosnak a hírlevél regisztrációban egyértelműen azonosítható módon kell megadnia a saját nevét, és e-mail címét. Adott Játékos kizárólag saját nevében indulhat el a versenyen.

 

A sorsolás menete:

A Szervező a nyereményhez 2 tartalék nyertest sorsol ki arra az esetre, amennyiben az elsőként kisorsolt személy az értesítése után eltelt 2 héten belül nem jelentkezik a nyereményéért, vagy a regisztráció valamilyen kizáró ok miatt érvénytelen, vagy az elsőként kisorsolt nyertes lemond a nyereményről. A szervező a nyeremény átadásáig kizárhatja a játékból azt a játékost, akinek részére a nyereményt azért nem lehet átadni, mert a sorsolást követő 2 héten belül a játékban megadott e-mail címen nem érhető el, illetve a nyereményét a jelen részvételi szabályzattal összhangban nem veszi át és erről, vagy elérhetetlenségéről a Szervezőt előzetesen nem értesíti (megjelölve az átvétel lehetséges (ésszerűen meghatározott) időpontjait), vagy az általa megadott személyes adatok nem valósak, vagy tévesek, vagy egyéb okból nem felel meg a személyi feltételeknek. A tartalék nyertesek a sorsolás sorrendjében az előtte kisorsolt nyertes kiesése esetén szerezhetnek jogot a nyereményre. Nyereményt a Szervező közvetlenül csak a játékban résztvevő részére adja át, az harmadik személyre nem ruházható át. A nyertesnek személyazonosságát igazolnia kell arra alkalmas személyi okmányával.

 

Az akcióban nem vehetnek részt:

A Sopron Plaza üzemeltetésének és üzleteinek alkalmazottjai, valamint a Cushman & Wakefield Kft. dolgozói, alvállalkozói, valamint azok Polgári Törvénykönyv 8:1.  § (1) 2. szerinti közeli hozzátartozói sem.

 

A Nyeremény átadása:

A nyertest e-mail formájában és a Facebook oldalon elhelyezett post-on értesítjük. A nyereményt a személyazonossági jogosultságot igazolva, az adatkezeléssel kapcsolatos Nyilatkozat megtételét követően, személyesen lehet átvenni, a nyertessel közösen egyeztetett helyen és időpontban a Sopron Plaza igazgatóságán.

A nyertesnek a nyeremények felhasználására az átadási dátumától számított 1 hónap áll rendelkezésére.

 

Vegyes rendelkezések:

A hamisított, vagy egyéb, a jelen részvételi feltételeknek nem megfelelő regisztrációk érvénytelenek és nem vehetnek részt a játékban. Az akcióban részt vevő regisztráció érvényességével kapcsolatosan felmerülő bármely vita esetén a Szervező és megbízottjának döntése az irányadó.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a játékot bejelentés nélkül visszavonja, különösen vis maior (háború, földrengés, katasztrófa, sztrájk vagy hasonló váratlan esemény) bekövetkezésekor, valamint, hogy elutasítson minden illetéktelen (a játékban való részvételre nem jogosult) személy által beküldött vagy érvénytelen igényt és ezzel kapcsolatban az igényeket ellenőrizze. Különösen jogosult a Szervező a játék visszavonására vagy felfüggesztésére, továbbá a nyeremény megtagadására, ha a játék kapcsán visszaélés vagy a jelen részvételi feltételek megszegésének gyanúja merül fel, továbbá a játék meghirdetésekor előre nem látott körülmények felmerülése esetén. A Szervező jogosult továbbá bármely résztvevőt a játékból kizárni, amennyiben a résztvevő a játék bármely szabályát megszegi, vagy a részvétellel, a nyeremény átvételével vagy egyébként a játékkal kapcsolatos bármely kötelezettségét megszegi, jogaival visszaél illetve magatartása jogszabályba, hatósági előírásba, jó erkölcsbe ütközik vagy egyébként a játék szervezőjének megítélése alapján alkalmas lehet arra, hogy akár a játék szervezőjét, akár a képviseletében vagy érdekében eljárók megítélését hátrányosan befolyásolja.

 

A Szervező nem vállal felelősséget semmilyen vitás esetért azzal kapcsolatosan, hogy ki tekinthető nyertesnek, továbbá fenntartja a jogot, hogy visszatartsa a nyereményt mindaddig, amíg a felek az esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket jogerősen és sikeresen le nem zárják.  Amennyiben a Szervező felfüggeszti vagy megszakítja a játékot, egyetlen érdekelt fél sem – ideértve a játékosokat – jogosult kártérítés igénylésére vagy a játék folytatásának kérésére.

A Resideal Zrt. és a Cushman & Wakefield Kft. a sorsolást követően a reklamáció lehetőségét kizárja.
A sorsolás időpontjáig reklamációt levélben a Cushman & Wakefield Kft. (1052 Budapest, Deák Ferenc utca 15.) címére fogadunk el.

Jelen részvételi feltételekre a magyar jogszabályok az irányadók és a játékban való részvétellel kapcsolatosan kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak.

A jelen részvételi feltételeket és az alább hivatkozott adatvédelmi rendelkezéseket a szervező jogosult egyoldalúan módosítani. A részvételi feltételek esetleges módosításait vagy visszavonását a szervező közzéteszi a www.sopronplaza.hu weboldalon. Valamennyi módosítás a közzététel időpontjától érvényes.

 

Adatkezelés:

A résztvevők a jelen játékban való részvételükkel önkéntesen, félreérthetetlenül és határozottan, az adatkezelésről való megfelelő tájékoztatás birtokában hozzájárulnak, hogy:

A Resideal Zrt. mint adatkezelők díjmentesen felhasználhassák a résztvevők jelen részvételi feltételekben feltüntetett, illetve a játék során rendelkezésre bocsátott személyes adatait a jelen játék lebonyolítása és dokumentálása céljára, valamint nevét, email címét a jelen részvételi szabályzatban meghatározott promóciós célokra. A Szervező megbízottja a fentiekben adatfeldolgozóként működik közre. A személyes adatok kezelésére kizárólag Magyarország területén kerülhet sor. A személyes adatokat a játék megvalósításában közreműködő személyek és a vonatkozó technikai és személyzeti feladatokat végző személyek ismerhetik meg: Global Plaza Kft. Székhely: 1135 Budapest, Palóc u. 3., Iroda: 1074 Budapest, Szövetség u. 35. I em. 7a.

 

A résztvevőnek az adatkezeléssel kapcsolatos jogait és jogorvoslati lehetőségeit az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Adatvédelmi Törvény”) rendelkezései (13-17. és 30. alfejezetei) tartalmazzák. A résztvevő az adatkezeléssel kapcsolatban a fentiek szerint információt kérhet, továbbá kérheti a személyes adatok helyesbítését, zárolását vagy törlését. Az Adatvédelmi Törvény 21. §-ban meghatározott esetekben a résztvevő tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen. Abban a nem várt esetben, ha a személyes adatokkal kapcsolatos jogokat megsértik, a résztvevő a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; telefon: +36-1+391-1400; telefax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) vagy bírósághoz fordulhat. A személyes adatok, amelyeknek a kezelése az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges (ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll) további külön hozzájárulás nélkül, valamint a hozzájárulás visszavonását követően is kezelhetők (az Adatvédelmi Törvény 6. § (5) pontja értelmében).

A Resideal Zrt fenntartja a jogot, hogy a nyereményeket nyilvános kereteken belül adja át, továbbá publikálhassa, vagy ismertesse a nyertesek nevét, fényképét a Facebook oldalon. A Resideal Zrt. jogosult kezelni a résztvevők adatait későbbi reklám és/vagy promóció céljára. A személyes adatokat a fenti adatkezelési céllal kapcsolatos esetleges követeléseknek a vonatkozó jogszabályokban vagy kötelezettségvállalásokban meghatározott elévülési idejéig tárolják.

 

A nyeremény nem váltható pénzre és más termékre nem cserélhető! A játékban való részvétel a részvételi feltételek elfogadását jelenti. A játékkal kapcsolatosan levelezést a Szervező megbízottja folytat.



Írd meg véleményed